Shuffle shuffle

Somewhere near Lochner v. New York I got lost in: