Shuffle shuffle

Somewhere near Lapsang souchong I got lost in: