Shuffle shuffle

Somewhere near Kop I got lost in: