Shuffle shuffle

Somewhere near Filamentous I got lost in: