Shuffle shuffle

Somewhere near Eumetazoa I got lost in: