Shuffle shuffle

Somewhere near Elongation I got lost in: