Shuffle shuffle

Somewhere near Cotopaxi I got lost in: