Shuffle shuffle

Somewhere near Contra Code I got lost in: