Shuffle shuffle

Somewhere near Contour I got lost in: