Shuffle shuffle

Somewhere near Claude glass I got lost in: