Shuffle shuffle

Somewhere near Chirp scratch I got lost in: