Shuffle shuffle

Somewhere near Caoutchouc I got lost in: