Shuffle shuffle

Somewhere near Binding I got lost in: