Shuffle shuffle

Somewhere near Big Electric Cat I got lost in: