Shuffle shuffle

Somewhere near Azonic I got lost in: