Shuffle shuffle

Somewhere near ANZAC Day I got lost in: